سوره تین نود و پنجمین سوره از قرآن کریم است که به حسب ترتیب قرار گرفتن در مصحف بعد از سوره شرح و قبل از سوره علق بوده و دارای ۸ آیه می باشد.

این سوره به آفرینش، مراحل تکامل، و انحطاط انسان می‌پردازد. بعد از شمردن عوامل نجات انسان، با تأکید بر مسئله معاد و حاکمیت مطلقه خداوند پایان می‌گیرد.

همچنین ضرورت وجود پاداش و جزا در آخرت را بیان می‌دارد.

زمان شرکت در مسابقه پایان یافته است