باسمه تعالی

با آرزوی قبولی طاعات وعبادات، مهلت شرکت درمسابقه اینترنتی و پیامکی آینه آیات رمضان 1401 به اتمام رسیده است
و برندگان مسابقه بعد از ماه مبارک رمضان از طریق سایت www.isqa.ir  اطلاع رسانی خواهد شد.


          

مسابقه در حال اجرا