مسابقه اینترنتی و پیامکی آینه آیات
(ویژه اعضاء جهاد دانشگاهی و خانواده آنها)
سازمان  قرآنی دانشگاهیان کشور - مردادماه 1399  
     
مسابقه اینترنتی:
جهادگران و خانواده محترم ایشان برای شرکت در مسابقه اینترنتی می توانند با مشاهده فیلم و ثبت نام و پاسخ به سوالات برنامه در این مسابقه بزرگ قرآنی شرکت نمایند.
-----
مسابقه پیامکی:
دانلود منبع سوالات مسابقه پیامکی
برای پاسخ به سوالات ابتدا کتاب را 
دانلود و هر روز در مسابقه شرکت نمائید.
مسابقه شماره 3 (سه شنبه 21مرداد 1399)

کدام گزینه در مورد سوره قیامت غلط است .

1: جهت هدایتی سوره نتیجه سیاق دوم و سوم است و سیاق اول نقش تأکید مجموعه را ایفا می کند.

2: ولنگاری طلبی و آزادیخواهی انسان و محبت شدید او به دنیا در مقابل آخرت دو عامل مقابله با حقیقت قیامت است.

3: در سیاق سوم جهت ضرورت و امکان قیامت این سوره حکمت آفرینش الهی و قدرت او برای زنده کردن مردگان را ثابت می کند.

4: مقابله با رویگردانی مجرمان کافر از قرآن

برای شرکت در مسابقه عدد گزینه مورد نظر را به شماره 100000114 پیامک کنید.